دسته بندی موضوعی

  • شما اینجا هستید :
  • مبلمون دات کام
  • شرکت ها، متخصصیان و مجریان
  • مبلمان خانگی و اداری هِلگِر

مبلمان خانگی و اداری هِلگِر

مبلمان خانگی و اداری هِلگِر

هلگـر عضـوی از گـروه شـرکت هـای مهندسـی خـور اسـت کـه سـابقه و تــجربه آن بـه ۳۰ سـال می رسـد. در حقیقــت محصــوالت هلگــر آمیــزه ای از مدرنیتــه، زیبایــی و کیفیــت اســت کــه تــاش شــده تــا در مقایســه بــا محصــوالت مشــابه خارجــی بــا قیمــت مناســب تــری بــه دســت مشــتری برســد.

  • تلفن تماس: ۲۲۰۳۵۹۷۶ (۰۲۱)
  • لطفا هنگام تماس، یادآور شوید که از طریق سایت مبلمون دات کام، تماس گرفته اید
مشاهده اطلاعات کامل تماس

درباره ما

بخـش قابـل تــوجهی از زنــدگی همـه مـا، خـودآگاه و یا ناخـودآگاه درگیــر مقــوله ای بـه نـام ”زیبایـی“ اسـت.... و ایـن واقعیتـی انـکار ناپذیر اسـت کـه همـه مـا زیبایـی را مـی سـتاییم. حـال ایـن زیبایـی مـی توانـد بـه هـر بخشـی از زندگـی مربـوط شـود. یکـی از مهـم تریـن ایـن بخـش هـا زیبایـی محیطـی اسـت کـه در آن زندگـی، کار و فعالیـت مـی کنیـم...
هلگـر زیبایـی را بـه عنـوان یکـی از عناصـر جدایـی ناپذیـر زندگـی مـدرن مــی ســتاید، مــی شناســد و آن را بــرای مخاطبینــش بــه ارمغــان آورده اسـت تـا محیـط زندگـی و کاری بـه روز و هرچـه زیباتـر داشـته باشـند.
هلگـر عـلاوه بـر زیبایـی، بـه راحتـی و کیفیـت محصـوالت خـود نیـز اهمیـت بسـیار مـی دهد.
آنچه تــحت عنوان محصوالت هلگـــر در بـــازار موجـــود اســت، نزدیـک به ۴ سـال اسـت کـه بـه طور مسـتقل و با نام هلگـر در دسـترس مخاطبینش قـرار دارد ولـی در حقیقـت هلگـر عضـوی از گـروه شـرکت هـای مهندسـی خـور اسـت کـه سـابقه و تــجربه آن بـه ۳۰ سـال می رسـد.
در حقیقــت محصــوالت هلگــر آمیــزه ای از مدرنیتــه، زیبایــی و کیفیــت اســت کــه تــاش شــده تــا در مقایســه بــا محصــوالت مشــابه خارجــی بــا قیمــت مناســب تــری بــه دســت مشــتری برســد.
هلگـر کار خـود را بـا تولیـد محصـوالت اداری شـروع کـرد امـا از آنجایـی کـه یکـی دیگـر از ویژگـی هـای برنـد هلگـر، نوگرایـی و عالقـه بـه نـو شـدن اســت، در حــدود ۴ ســال بیــش از ۱۰۰ محصــول مختلــف اعــم از اداری و خانگـی، روانـه بـازار کـرده اسـت.

محصولات و خدمات ما

محصولات مرتبط

اطلاعات تماس مبلمان خانگی و اداری هِلگِر

لطفا هنگام تماس، یادآور شوید که از طریق سایت مبلمون دات کام، تماس گرفته اید
  • محدوده آدرس: تهران - خیابان طالقانی
  • آدرس: تهران - تهران، بلوار آفریقا، خیابان گلستان، گیتی، پلاک ۱۹، واحد ۴۰۲
  • تلفن: ۲۲۰۳۵۹۷۶ (۰۲۱)
  • فکس: ۲۲۰۳۵۹۷۲ (۰۲۱)